PRIVACYVERKLARING

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli 2002 en andere overeenstemmende wetgeving, VLAAMSE VILLA'SHet CIF-nummer van het bedrijf is B85870764, de maatschappelijke zetel is gevestigd in C/Badajoz s/n, Urbanización Fuente del Gallo. Conil de la Frontera, Cádiz en e-mailadres: [email protected] .

Deze wettelijke voorwaarden regelen het gebruik en de toegangsvoorwaarden van de website. https://villasflamenco.com (hierna de "site"). Door deze site te gebruiken of te bezoeken, erkent u (hierna "gebruiker") dat u deze informatie volledig hebt gelezen en begrepen. Als u als gebruiker niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dient u de toegang tot deze site te staken.

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

A) Vertrouwelijke informatie: "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie of gegevens die door u op onze website worden verstrekt.

Bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, wordt onder vertrouwelijke informatie verstaan alle persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot: telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, woonadressen, handtekeningen, kopieën van paspoorten of nationale identiteitsdocumenten, creditcard-/debetkaartgegevens, persoonlijke voorkeuren, bijzonderheden of andere informatie die aan u toebehoort en relevant is voor het aangaan van een contract of de betaling van de boeking van u of de groep namens welke u een contract aangaat.

Informatie met betrekking tot het volgende wordt in geen geval als vertrouwelijk beschouwd:

- Elke zaak die in het openbaar verschijnt of die in het publieke domein komt, tenzij deze in het publieke domein is gekomen als gevolg van een schending door een partij.

- Alle informatie of knowhow verkregen van derden.

- Wettelijk verplichte openbaarmaking.

- Openbaarmaking van informatie op verzoek van rechters of rechtbanken.

- Informatie met betrekking tot economische of andere gegevens die moeten worden verstrekt aan de staat, lokale of autonome overheid, als gevolg van belasting-, arbeids- of administratieve contractvereisten.

B) Toegang tot persoonlijke gegevens

INFORMATIE

- Gegevensbeheerder: VLAAMSE VILLA'S

- E-mail: [email protected]

- Functionaris voor gegevensbescherming: Mentor

- Contact van de functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]

DOEL

Hoofdactiviteit: ACCOMMODATIE

De informatie die wordt verstrekt in het contactformulier of, indien van toepassing, bij de registratie als gebruiker, wordt geacht naar waarheid te zijn verstrekt door de gebruiker van de website en alleen de juiste, relevante en niet-excessieve informatie zal worden verzameld om u als klant te kunnen helpen en u de contractueel overeengekomen diensten correct te kunnen leveren, maar ook in het geval van uw uitdrukkelijke toestemming, die u aan het einde van dit document kunt geven, om de lijst met inschrijvingen, follow-ups, nieuwsbrieven, promoties en speciale aanbiedingen te beheren. Hetzelfde geldt voor het modereren van en reageren op opmerkingen van gebruikers van de website.

De informatie zal niet worden gebruikt voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt. Als de informatie voor een onverenigbaar doel moet worden gebruikt, zullen we u hierover informeren en om uw toestemming vragen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor het nemen van beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens en die enig rechtsgevolg kunnen hebben, tenzij dit noodzakelijk is om een contract af te sluiten, u hier expliciet toestemming voor geeft of het wettelijk is toegestaan. We garanderen dat we de wettelijk vastgestelde gebruiksvoorwaarden respecteren en we kunnen tools en algoritmen ontwikkelen die de website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Persoonlijke gegevens worden meestal op verschillende manieren verzameld, op papier of in elektronische vorm. In het geval dat we informatie van derden ontvangen, zullen we u bij de eerste communicatie of uiterlijk binnen een maand informeren. Om u producten en diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij uw interesses, kunnen we op basis van deze informatie een commercieel profiel opstellen. Al uw informatie wordt opgeslagen op onze servers en maakt deel uit van onze administratie van verwerkingsactiviteiten.

LEGITIMACY

- Toestemming van belanghebbenden

- Uitvoering van een contract

CONSERVATIE

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan de gevraagde dienst te voldoen. Zodra dit doel is bereikt, worden uw gegevens naar behoren afgeschermd bewaard om te voldoen aan de verplichtingen die de geldende wetgeving de verantwoordelijke voor de verwerking oplegt. Zodra deze termijnen zijn verstreken, worden uw gegevens definitief verwijderd, tenzij u ons uitdrukkelijk verzoekt om ze aan een derde over te dragen.

GEADRESSEERDEN/COMMUNICATIE

- Schatkist, Generale Thesaurie van de Sociale Zekerheid of Samenwerkende entiteiten, of anderen, omdat dit wettelijk verplicht is.

- Rechtbanken van Justitie, Openbaar Ministerie of Staatsveiligheidstroepen en -korpsen, of anderen, aangezien dit wettelijk verplicht is.

- Belasting- en arbeidsdiensten

- Adviesdiensten

- IT-diensten

RECHTEN

U kunt uw recht van toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens, en beperking van of verzet tegen de verwerking uitoefenen bij: C/Badajoz s/n, Urbanización Fuente del Gallo. Conil de la Frontera, Cádiz

Als u het niet eens bent met het beheer van de informatie, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het volgende adres www.agpd.es

PROVENANCE

De verwerkte gegevens zijn afkomstig van de betrokkene

VERORDENING

Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679

Organieke wet 3/2018 inzake gegevensbescherming en garanties voor digitale rechten

Copyright 2019 Villas Flamenco. Wettelijke kennisgeving | Privacybeleid | Cookiebeleid